top of page

โรคลมชัก ควรใช้สาร CBD เป็นหลักเท่านั้น

สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย มีความเห็นว่า การใช้สารแคนนาบินอยด์เพื่อรักษาโรคลมชัก ควรใช้แบบที่มีสาร CBD เป็นหลัก สาร THC ไม่เหมาะที่จะนำมารักษาอาการของโรคลมชัก เนื่องจากสาร THC จะทำให้เกิดผลเสียต่อสมองในระยะยาวปัจ