top of page

CBD ใช้นานแค่ไหนก็ไม่ดื้อ

เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้สาร THC ที่มีในน้ำมันกัญชาเป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลการรักษาเท่ากับตอนเริ่มใช้ THC ใหม่ๆ ซึ่งถ้าไม่เพิ่มปริมาณสาร THC ก็จะใช้ไม่ได้ผล ซึ่งอาการดังกล่าวคือการดื้อ THC


อาการดื้อ THC เกิดจากกลไกต่อต้านการเมาสาร THC ของร่างกาย เมื่อผู้ป่วยใช้กัญชาไปนานๆ ตัวรับ CB1 บางส่วนจะตอบสนองต่อ THC น้อยลง และตัวรับ CB1 บางส่วนจะหลบเข้าไปยังใต้ผิวเซลล์และหยุดทำงานไป ซึ่งจะเหลือเพียงตัวรับบางส่วนเท่านั้นที่ยังทำงานได้ปกติ ทำให้ผู้ป่วยที่ใช้สาร THC ต้องเพิ่มปริมาณ THC ขึ้น เพื่อให้ได้ผลการรักษาเหมือนกับตอนเริ่มใช้ THC ใหม่ๆ ซึ่งจะสังเกตุได้จากผู้ที่เริ่มสูบกัญชาใหม่ๆ จะเมาง่าย แต่พอสูบไปนานๆ จะเริ่มไม่ค่อยเมา ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจึงจะเมา และเมื่อสูบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็จะไม่เมาเลย ซึ่งถ้าถึงระดับนี้ ตัวรับสาร CB1 ในสมองไม่ทำงานแล้ว ซึ่งถ้าเป็นการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ถ้าผู้ป่วยเกิดอาการดื้อในระดับนี้ ต่อให้ใช้กัญชามากเท่าไหร่ ก็รักษาไม่ได้ผลแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ จึงได้แนะนำให้ผู้ใช้กัญชา หยุดพักการใช้เป็นช่วงๆ เพื่อให้ตัวรับ CB1 กลับมาทำงานได้เหมือนตอนก่อนเริ่มใช้กัญชา

CBD ยิ่งใช้นาน ยิ่งต้องการน้อยลง (ไม่ดื้อ)


ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า สาร THC ทำให้ตัวรับ CB1 หยุดทำงาน และลดจำนวนลง โดยตัวรับ CB1 จะหลบเข้าไปอยู่ใต้ผิวเซลล์ ทำให้ผู้ป่วยต้องเพิ่มปริมาณสาร THC ขึ้นเพื่อให้ได้ผลการรักษาเท่ากับตอนเริ่มใช้ THC ใหม่ๆ สาร CBD ส่งผลในทางตรงกันข้ามกับ THC นอกจาก CBD จะไม่ทำให้ตัวรับ CB1 ลดจำนวนลงแล้ว มันยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตัวรับสารแคนนาบินอยด์ และกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ได้มากขึ้นอีกด้วย ถึงแม้ผู้ใช้จะใช้ CBD เป็นระยะเวลานาน ก็ไม่ทำให้เกิดอาการดื้อ CBD