top of page

จักษุแพทย์เตือน ไม่ควรนำ CBD มาใช้สำหรับหยอดตา

กระแสการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อหยอดหู หยอดตากำลังมาแรง จึงมีผู้สนใจนำน้ำมันซีบีดีไปหยอดตาเพื่อรักษาโรคตา เช่น ต้อหิน


Medibis.shop ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ นำผลิตภัณฑ์ CBD ที่เราจำหน่ายไปใช้หยอดตา เนื่องจากน้ำมัน CBD ที่เราจำหน่ายทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับหยดใต้ลิ้น จึงไม่เหมาะที่จะนำไปหยอดตา และในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนว่า CBD สามารถรักษาโรคตาได้ ในทางกลับกัน ได้มีรายงานว่า CBD ทำให้อาการของโรคต้อหินแย่ลง ซึ่งองค์กรจักษุแพทย์ของอเมริกาก็ได้ออกมาเตือนผู้ใช้ ไม่ให้นำผลิตภัณฑ์ CBD ไปใช้หยอดตาเพื่อรักษาโรคต้อหิน


การออกมาเตือนในครั้งนี้ องค์กรจักษุแพทย์ได้อ้างอิงถึงผลการทดลอง ที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Indiana ได้ทำขึ้น โดยนำสาร CBD มาทดลองหยอดตาหนูทดลอง และพบว่าสาร CBD ทำให้ความดันตาสูงขึ้น 18% เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมงหลังจากใช้ CBD หยอดตา ซึ่งความดันตาสูง เป็นสาเหตุของโรคต้อหินอยู่แล้ว ถ้านำ CBD มาหยอดตา จะทำให้อาการของโรคต้อหินแย่ลง และผู้ที่ยังไม่ได้เป็นต้อหิน ก็มีโอกาสเป็นต้อหินเพิ่มขึ้นด้วย


THC เพียวๆ ทำให้ความดันตาในหนูทดลองลดลง

นอกจากการทดลองนำ CBD มาหยอดตาหนูทดลองแล้ว กลุ่มนักวิจัยดังกล่าว ยังได้ทดลองนำสาร THC ที่ไม่มีสารอื่นๆเจือปน (100% THC) มาหยอดตาหนูทดลองด้วย ซึ่งจากการทดลองพบว่า สาร THC ทำให้ความดันตาในหนูทดลองตัวผู้ ลดลงประมาณ 28% ภายในเวลา 8 ชั่วโมง แต่กลับพบว่าความดันตาในหนูตัวเมีย ไม่ได้ลดลงมากเหมือนกับความดันตาในหนูตัวผู้ ซึ่งก็ต้องมีการวิจัยต่ออีก ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผลที่ได้ในหนูตัวผู้ และหนูตัวเมีย


จากการทดลองยังพบอีกว่า สาร CBD ไปลดความสามารถในการลดความดันตาของสาร THC ด้วย


แล้วน้ำมันกัญชาที